ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความเปล่า Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 80
บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 39.58 KB 69
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 137
บันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 103
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ7223 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 30
แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 36
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 32
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 370
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 83
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 346
แบบฟอร์ม รายงานMOU Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 41
แบบขออนุญาตเปลี่ยนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 42
แบบขออนุมัติงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 35
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 48
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 39
การขออนุมัติและดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.69 KB 201
ปฏิทินการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 65
คู่มือการจัดการระบบเช็คเกรดออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 42
หลักสูตรท้องถิ่นเวียงกาหลง Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 140
เกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มย่อยที่ 2 ปี 2559 31
การเผยแพร่คู่มือประชาชน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1-การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 62.05 KB 34
2-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 63.09 KB 23
3-การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 61.39 KB 23
4-การขอลาออกของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 57.17 KB 24
5-การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 58.68 KB 27
6-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 25
7-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.68 KB 23