กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
ครู คศ.2

นางกินรี ยากยืน
ครู คศ.2

นายนุวัฒน์ ทะจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวศรัญญา ทะรินทร์
ครู คศ.1

นายสุริยัน จันดา
ครู คศ.2

นางสาวพร ปู่แขก
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล สมอ
ครู คศ.1

นางสาวนนิชลา ศรีสุราษฎร์
พนักงานราชการ