กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมนรัก นวะบุศย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวงเดือน นันทาทอง
ครู คศ.3

นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ครู คศ.3

นายอุดมชัย กุแสนใจ
ครู คศ.2

นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ครู คศ.1

นายศักดา ยารังษี
พนักงานราชการ

นายไชยรัตน์ พรหมเสน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัดดา เก๊าทอง
ครู คศ.1