กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
ครู คศ.3

นางสาวปัทมพร ธรรณมรงศ์
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล ทะละถา
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี จิตเผือก
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ครูอัตราจ้าง

นายภัทรดนัย หวลศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ครูผู้ช่วย