กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
ครู คศ.3

นางสาวปัทมพร ธรรณมรงศ์
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล ทะละถา
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี จิตเผือก
ครู คศ.1

นายภัทรดนัย หวลศรี
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ครูอัตราจ้าง